หนูหิ่นแจกทอง

✨ กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ✨

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสติกเกอร์ ชุด “หนูหิ่นขาชอป Noo-Hin Shopaholic” และกดเพิ่ม LINE Official Account “Noo-Hin หนูหิ่น” เป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. ผู้ร่วมกิจกรรม ต้องส่งสติกเกอร์ คำใดก็ได้ในชุด “หนูหิ่นขาชอป Noo-Hin Shopaholic” มา 1 ตัวพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบสติกเกอร์คำนั้น เข้ามาในห้องแชท ระหว่างกิจกรรม On Air ของ LINE Official Noo-Hin หนูหิ่น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งสติกเกอร์ พร้อมคอมเม้นท์ตามข้อ 2. เข้ามาในระหว่างกิจกรรม On Air ตรงกับลำดับที่ 9 , 599 และ 999
4. ของรางวัลที่บริษัทมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิมตุ้งทองคำแท้ 99.9% (น้ำหนักทอง 0.2 กรัมต่อรางวัล) จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,590 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมมูลค่า 4,770 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
5. ผู้ร่วมกิจกรรม มีสิทธิส่งสติกเกอร์ได้ 1 ครั้งต่อ 1 LINE ID (ไลน์ไอดี) และ/หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน LINE เท่านั้น การส่งสติกเกอร์ ด้วย LINE ID และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน LINE เดียวกันเป็นครั้งที่สอง หรือครั้งต่อ ๆ ไป ให้รางวัลในครั้งที่สอง หรือ ครั้งต่อ ๆ ไปเป็น “โมฆะ” และให้เลื่อนลำดับผู้ร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนลำดับที่เป็นโมฆะนั้น ทั้งนี้ จนกว่าการจัดสรรลำดับของรางวัลจะสิ้นสุด
6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ผ่านทาง LINE Official Noo-Hin หนูหิ่น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องยืนยันสิทธิในการรับรางวัลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นจำนวนเงิน 79.50 บาท (เจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) ตามกฎหมาย (รางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%) ให้กับ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 703-2-32233-0 พร้อมส่งหลักฐานการชำระภาษี และหลักฐานการยืนยันตัวตน ให้กับบริษัทผ่านช่องทาง email: contact@vithita.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้
7.1 หลักฐานการชำระภาษีที่กำหนด เช่น ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) หรือสลิปการโอนเงิน เป็นต้น
7.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล และ
7.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล
หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
8. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะทำการนัดหมายผู้โชคดีเข้ารับมอบรางวัล ณ ที่ทำการบริษัท ในวันที่ 3 สิงหาคม2563 โดยผู้โชคดีต้องแสดงโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Tablet ที่ใช้ลงทะเบียน LINE ID (ไลน์ไอดี) ณ วันรับของรางวัล
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
10. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไข ของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิในการ งดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
11. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัล เข้าร่วมกิจกรรมโดยทุจริต หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิการรับรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ผู้ได้รับรางวัลตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิอย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ข้างต้นทุกประการ
14. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด และเป็นที่ยุติ